Vuoden 2009 välttämättömät elinkustannukset sekä lisäsuoritusvelvollisuuden määrät velkajärjestelyssä

Velkajärjestelyssä velallisen on käytettävä velkojen maksamiseen ns. maksuvara, joka on hänen nettokuukausitulojensa ja välttämättömien menojensa välinen erotus. Menoja laskettaessa huomioon otettavien välttämättömien elinkustannusten määrät vahvistetaan vuosittain. Tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen.

Yksin asuvalle henkilölle tai yksinhuoltajalle määrä on vuoden 2009 alusta alkaen kuukaudessa 492 euroa (korotus 22 euroa). Avio- tai avoliitossa asuvalle henkilölle tai henkilölle, joka asuu yhteistaloudessa toisen täysi-ikäisen kanssa, määrä on 413 euroa (korotus 19 euroa). Ensimmäisen ja toisen lapsen osalta otetaan huomioon 313 euroa lasta kohden (korotus 14 euroa/kk), kolmannen ja useamman lapsen osalta 291 euroa lasta kohden (korotus 13 euroa). Kotona asuvan 17 vuotta täyttäneen lapsen osalta lasketaan 347 euroa (korotus 16 euroa). Lapsen elinkustannuksista vähennetään saatu elatusapu tai -tuki.

Välttämättömiin elinkustannuksiin varatuilla rahamäärillä on tarkoitus kattaa mm. ruoka- ja hygieniamenot, vaatekulut, tavanomaiset terveydenhoitomenot, harrastusmenot sekä muut kodin kulutusmenot.

Velkajärjestelyssä olevalla henkilöllä on velvollisuus maksaa velkojille suorituksia maksuohjelman aikana hankkimistaan lisätuloista. Tämän ns. lisäsuoritusvelvollisuuden rahamäärä nousee vuoden 2009 alusta 40 eurolla: Jos velallisen tulot vähennettynä tulojen hankkimisesta aiheutuneilla lisämenoilla kasvavat maksuohjelmaan merkittyihin tuloihin verrattuna kalenterivuoden aikana vähintään 892 euroa, velallisen on käytettävä velkojensa suoritukseksi puolet 892 euroa ylittävästä osasta.

Myös lisäsuoritusvelvollisuuden rahamäärä vahvistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti.