Vahinkovakuutukset

Yrityksen vakuutettavia kohteita ja niihin liittyviä riskitekijöitä ovat esimerkiksi:

Omaisuus

Rakennukset, koneet ja kalusto, työvälineet, rahat, arkisto, raaka-aineet, puolivalmisteet ja valmiit tuotteet ovat esimerkkejä omaisuudesta joka voi vaurioitua tai tuhoutua monen erilaisen vahingon seurauksena. Yritys voi joutua murron tai ilkivallan kohteeksi, tulipalo voi tehdä tuhojaan tai vesivuoto turmella yrityksen omaisuutta. Eri vakuutusyhtiöillä on sekä erilaisia yksittäisten riskien omaisuusvakuutuksia että kattavia vakuutuspaketteja. Voit vakuuttaa yrityksen omaisuutta myös mm. myrskyn, atk-rikoksen, epidemian ja koneiden ja laitteiden rikkoutumisen varalta.

Toiminnan keskeytyminen

Omaisuusvahingon seurauksena yrityksen toiminta voi keskeytyä osittain tai kokonaan. Keskeytysvakuutuksella voi varautua yritystoiminnan keskeytymisestä aiheutuviin menetyksiin ja ylimääräisiin kuluihin ja näin täydentää omaisuusvakuutusten antamaa turvaa. Keskeytysvakuutuksella voi varautua esim. keskeytykseen, joka johtuu yrityksen omassa liiketoiminnassa käytettävälle omaisuudelle sattuneesta vahingosta, liikekumppanin omaisuudelle sattuneesta vahingosta (alihankkija ei omaisuudelleen sattuneen vahingon vuoksi kykene toimituksiin), julkisen laitoksen omaisuudelle sattuneesta vahingosta (myrsky kaataa puita sähkölinjalle ja sähkön saanti keskeytyy) tai nimetyn avainhenkilön tapaturmaa seuranneesta työkyvyttömyydestä.

Oikeusturva

Oikeusturvavakuutus kattaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat yritykselle lakimiehen käytöstä yrityksen toimintaan liittyvissä riita-, rikos- tai joissakin hakemusasioissa.

Toiminnan vastuu

Yritys voi toiminnallaan aiheuttaa ulkopuolisille vahinkoa, josta se on lain mukaan vahingonkorvausvelvollinen. Vastuuvakuutus korvaa yrityksen tai sen työntekijän virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot tiettyyn rajaan asti.

Tuotevastuu

Tuotevastuuvakuutus kattaa sitä korvausvelvollisuutta, joka lain mukaan voi aiheutua yritykselle sen valmistaman tai maahantuoman tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta syntyvästä henkilö- tai esinevahingosta.

Tapaturmavakuutus

Laki velvoittaa työnantajan vakuuttamaan henkilöstönsä tapaturman varalta. Laki ei kuitenkaan velvoita johtavassa asemassa olevaa yrittäjää vakuuttamaan itseään. Yrittäjällä on kuitenkin mahdollisuus ottaa vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, johon on lisäksi mahdollista liittää ammattitautisuoja.

Yrityksen vakuutusturva on usein puutteellinen tai alimitoitettu. Tällöin yritys ei vahinkotilanteessa saa täyttä korvausta. Ylivakuutuskaan ei toisaalta kannata – vakuutukset korvaavat vain vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Vakuutusturva kannattaa huolellisesti suunnitella. Asiantuntemusta löytyy vakuutusyhtiöistä, mutta nykyisin myös uudesta ammattikunnasta vakuutusmeklareista.

Vakuutusmeklari on asiantuntija, joka toimii yrityksen ja vakuutusyhtiön yhdyslinkkinä. Vakuutusmeklari auttaa yritystä määrittämään vakuutustarpeen, kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä vakuutusten tekemiseksi ja hoitaa vahinkotapahtumien korvausasioita. Vakuutusmeklarin toimeksiantaja on vakuutuksenottaja, mutta kulut vakuutusmeklari perii vakuutusyhtiön suunnasta.